Fundamento 7º A Planta de Gas da Ría de Ferrol non era necesaria para Galiza

Planta de Gas Fora da Ría !!
Logo dun ano de funcionamento, a planta de gas da ría de Ferrol está fornecendo somente a TERCEIRA PARTE da PREVISION DE DEMANDA citada no informe (abril 2002) da Comisión Nacional da Enerxía (CNE) que fora básico e a clave para que a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Mº de Industria, emitise a Resolución de Autorización Administrativa Previa para a instalación da Planta de Gas en Mugardos (A Coruña).

A planta de gas da ría de Ferrol está fornecendo a terceira parte do gas que xustificaba a súa instalación no Noroeste da península

En efecto, segundo o proxecto inicial, a planta regasificadora da ría de Ferrol debería estar fornecendo á rede 2.500 millóns de metros cúbicos de gas ao ano (*), dos cales:
 • 1.600 millóns de m3/ano pertencerían aos ciclos combinados das Pontes e Sabón,

 • 500 millóns de m3/ano serían para as industrias químicas do grupo Tojeiro

 • 400 millóns de m3/ano serían para os consumidores convencionais de Galicia.
(*) Posteriormente incrementaríase a 3.500 millóns m3/ano

Neste primeiro ano de funcionamento observamos o seguinte:
 • 1º.- Segundo D. Antonio Llardén, presidente de ENAGAS, (ver o diario O Progreso de Lugo de data 10/09/2007), "Enagás decidiu pechar a subministración de gas procedente de Asturias e de Portugal para que todo o combustible proceda de Reganosa". O presidente de ENAGAS xustificou esta decisión "para evitar un -colapso- da planta de Mugardos", de modo que os gasodutos con Portugal e Asturias só funcionarán en casos de necesidade.

 • 2º.- Segundo información de La Voz de Galicia de data 12/11/2008, anotamos: "un ano despois de que a planta de gas de Reganosa comezase a súa actividade comercial, a regasificadora converteuse nunha peza fundamental para a rede nacional. Nestes momentos, a metade da produción da terminal serve para abastecer o consumo doméstico e industrial de Galicia -onde Endesa e Unión Fenosa xeran xa electricidade con gas- mentres que a outra metade inxéctase á rede, para ser distribuída no mercado nacional".

 • 3º.- Segundo os informes periódicos de Enagas, a regasificadora da ría de Ferrol forneceu un total de 20.000 GWh (uns 1.850 millóns de m3) ao longo do seu primeiro ano de actividade.
Tendo en conta os puntos 1º, 2º e 3º anteriores podemos realizar dous escenarios da repartición de consumo de gas relacionado coa planta, como segue:
 • TOTAL fornecido (ano 2008) = 1850 millóns de m3 de gas/ano
 • TOTAL fornecido (febreiro 2009) = 110 millóns de m3 de gas /mes (1.320 millóns m3/ano)
 • Consumo convencional de Galicia (ano 2008) = 600 millóns de m3 de gas/ano (A) (*)
 • Consumo convencional de Galicia (febreiro 2009) = 52 millóns de m3 de gas/mes (624 millóns de m3 de gas/ano) ?C?
 • Centrais térmicas CTCC (ano 2008) = 400 millóns de m3 de gas/ano (B) (unha CTCC)
 • Centrais térmicas CTCC (febreiro 2009) = 10 millóns de m3 de gas/mes (120 millóns m3/ano) (D?)
 • Subministración á REDE nacional (ano 2008) = 850 millóns de m3 de gas/ano
 • Fornezo á REDE nacional (febreiro 2009) = 48 millóns de m3 de gas/ano (576 millóns de m3 de gas/ano)
 • TOTAL (A B) (ano 2008) = 1.000 millóns de m3 de gas/ano
 • TOTAL (C D) (febreiro 2009) = 744 millóns de m3 de gas/ano (extrapolando valores de febreiro 2009)

% Utilización (**)

 • - ano 2008 = 28,6 %
 • -Febreiro 2009 = 21,2 %

(*) Consumo convencional en Galicia segundo a CNE no seu "INFORME DE SUPERVISIÓN DO MERCADO COMERCIANTE POLO MIÚDO DE GAS NATURAL NO ANO 2007 CORRESPONDENTE A La COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA" de data 19 de agosto de 2008.

(**) Resultado de dividir a cifra da columna "TOTAL (A B)" ou "TOTAL (C D)" entre os 3.500 millóns de m3 (capacidade da planta). Non incluímos o caudal de gas "exportado" á rede nacional porque a planta non se planificou para ese fin. (A capacidade nominal da planta regasificadora é de 412.800 m3/h - 37.800 GWh - , uns 3.500 millóns de m3/ano).

Segundo a táboa anterior e logo dun ano de actividade de plántaa regasificadora da ría de Ferrol podemos concluír o seguinte:
 • PRIMEIRO: A regasificadora da ría de Ferrol ten o monopolio da subministración de gas natural a Galicia e inxecta gas á rede nacional para que a actividade da planta non se "colapse".
 • SEGUNDO: Recoñecer que D. Juan Ignacio Unda, conselleiro da CNE, tiña razón cando expresou no seu VOTO PARTICULAR durante o Consello de Administración da CNE de data 18 de abril de 2002, que o mercado galego estaría abastecido suficientemente sen a necesidade da planta de regasificación pois se dispuña da seguinte subministración de gas: polo Sur (Portugal) 150.000 m3/h e por Asturias 200.000 m3/h. É dicir, un total de 3.000 millóns de m3/ano, cifra que excede en moito os 1.850 millóns rexistrados durante o primeiro ano de funcionamento da planta.
 • TERCEIRO: Tamén ENAGAS manifestou a mesma opinión no informe de data 31 de maio de 2002, enviado á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, indicando que "se se instalase soamente un máximo de 800 MW de potencia de ciclos combinados, a opción da planta resultaría moi onerosa para o sistema gasista". Continúa o informe sinalando que "a demora de entrada dun ciclo combinado suporía un sobre custo duns 3,7 millóns de euros ao mes" que pagarían os contribuíntes españois.
 • CUARTO: Pola información anterior e o ESCENARIO estimado de consumo, demóstrase que a Planta Regasificadora da ría de Ferrol NON ERA NECESARIA. Segundo estes datos, a regasificadora forneceu soamente un 28,6 % do gas previsto no informe da CNE.
 • QUINTO: Apréciase a ausencia dos 500 millóns de m3/ano de gas previstos para o grupo de industrias químicas do grupo Tojeiro e o funcionamento de tres ciclos combinados.
 • SEXTO: Se observamos o último Informe de ENAGAS (febreiro de 2009) "Boletín estatístico de gas", Galicia consumiu soamente 658 GWh durante o mes de febreiro a pesar das ondas de frío que se rexistraron neste mes (uns 735 millóns de m3/ano, moi por baixo dos 3.500 millóns da capacidade da planta), o que representa o 21% da cifra comprometida polos promotores da planta na solicitude de aprobación). Segundo este informe o COCIENTE DE UTILIZACION da regasificadora da ría de Ferrol foi dun 33% (incluíndo o gas "exportado" á rede nacional). Apréciase neste informe a case nula actividade dos ciclos combinados das Pontes. A planta de ciclo combinado de Sabón non funciona.

CONCLUSIÓNS: Polo dito anteriormente demóstrase que a planta de Gas da ría de Ferrol NON ERA NECESARIA. Demóstrase tamén os incumprimentos administrativos esixidos pola CNE e Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas durante o proceso da APROBACIÓN PREVIA para a instalación dunha planta de regasificación na ría de Ferrol supondo ademais, un incremento de custo ao sistema gasista español, como anunciaba ENAGAS, o cal deberemos soportar (pagar) todos os españois tal como establece o R.D.949/2001 e Orde Ministerial ECO/301/2002 (naqueles momentos) "INSTALACIÓNS DE GAS NO RÉXIME RETRIBUTIVO DO SISTEMA GASISTA NACIONAL".

Polo anterior non entendemos as razóns de querer forzar á administración a unha ampliación costosísima do gasoduto á meseta cando non é necesario nin para "exportar" o gas nin para recibilo. Tampouco entendemos as razóns para duplicar a capacidade de regasificación da planta dados os resultados operativos antes expostos e o dobre dano que produciría ao ecosistema da ría debido ao tipo de regasificación empregado (circuíto aberto) mediante auga de mar, pois se necesitarían circular aos regasificadores 600.000.000 de litros de auga fría ao día e impregnada con hipoclorito sódico.

NOTA: Os datos descritos neste Fundamento 7º foron recollidos das seguintes fontes:

a) INFORME SOBRE A PROPOSTA DE RESOLUCION DA DIRECCION XERAL DE POLITICA ENERGETICA E MINAS POLA QUE SE OUTORGA A -REGASIFICADORA DO NOROESTE SA- (REGANOSA) AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA PARA A INSTALACIÓN DUNHA PLANTA DE RECEPCION, ALMACENAMENTO E REGASIFICACION DE G.N.L. EN MUGARDOS (A Coruña) - 18 de abril de 2.002.

b) Boletíns estatísticos da CNE e ENAGAS.

c) Informe de ENAGAS de data 31 de MAIO de 2002 SOBRE A NECESIDADE E REPERCUSIÓNS NO SISTEMA GASISTA DA PLANTA DE REGASIFICACIÓN SOLICITADA POR REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A.
____________________

Nenhum comentário:

Postar um comentário